Aktuellt - News
Johan-Magnus Sjöberg tonsättare & organsit

Under sommaren -17 framfördes mitt verk ”Luther-psalmen” för kör, slagverk och orgel, beställt av Heidelberg Studentenkantorei, Jugend Kantorei Freiburg, Annette Fabritz (orgel) Thomas Keemss (slagverk). Verket fick sitt uruppförande 7 juli i Freiburg och ett andra framförande den 8 juli i Heidelberg, under ledning av Christoph Andreas Schäfer. Detta opus finns nu i tryck på Ed Ferrimontana i Stuttgart. Samma kör och dirigent, kommer tillsammans med Orchester der Heiliggeistkirche Heidelberg, Janina Staub - Sopran Renée Morloc - Mezzosopran Markus Lemke - Baryton, framföra mitt Requiem till text av Sigbritt Ernald i Freiburg den 25.11 och dagen därpå, 26.11 i Heidelberg.

 

Ett spännande projekt har jag haft tillsammans med organisten professor Karin Johansson där vi undersökt relationen mellan komponist-exekutör det har resulterat i ”5 tankar kring Buxtehudes musik” för orgel, uruppförande ägde rum den 29/8 i Vikens kyrka.

 

Min kantat till texter av biskopen i Lund mellan 1638-1679, Peder Winstrup, 1605-1679, är nu klar. Verket har komponerats för två solister, kör och liten kammarensemble. Texterna är översatta till svenska av Fil. Dr. Cajsa Sjöberg, i Lund. Verket kommer att uruppföras 8 oktober i Lunds Allhelgonakyrka av Malmö Musikhögskolas Kammarkör, solister och musiker från samma institution ledda av Mats Paulsson. Verket kommer även att framföras i Lunds Domkyrka vid Lunds Körfestival fredagen den 20.10 kl. 12:00 av samma ensemble som står för uruppförandet.

 

Samma helg uruppförs mitt verk ”Mosaic nr 1” av Mattias Rodrick och Akademisk Kor Århus under ledning av Ole Faurschou på lördagen 7/10 i Ribe och på söndagen 8.10 16.00 i Trinitatis Kirke, Fredericia.

Verket kommer också att framföras i Höganäs kyrka 20.1 17.00 och i Lunds Allhelgonakyrka 21.1 kl. 17.00 denna gång med Mattias Rodrick och Allhelgona Motettkör under min ledning.

 

Lördagen den 28 oktober uruppförs mitt ”Tubicinium academicum Lundense” ”beställt av Lunds Studentsångsförening som en hyllning till Lunds Universitet 350 år” för trumpet och manskör. Verket kommer att uruppföras av Håkan Hardenberger och Lunds Studentsångsförening under ledning av Andreas Lönnqvist

 

Mitt nästa stora projekt på gång, en kyrkoopera med Katharina von Bora i huvudrollen. Denna spännande kvinna, som var gift med Martin Luther, kommer att belysas i operan. För librettot svarar Ylva Eggehorn. Uruppförande 12 november. Solister är Katarina Lundborg, Andreas Landin, Kristina Hellgren, Johan Linderoth och Joachim Saxenborn. Medverkar gör också Saxenborn Singers och en kammarensemble. För regin står Ola Citron och jag kommer själv dirigera uruppförandet som blir i mestadels konsertant form.

Arbetet med Oratoriet ”Anrop i vår tid” till texter av Kerstin Hesslefors Persson är klart. Verket, komponerat för sopran-, mezzosopran- och barytonsolo, blandadkör, barnkör, orkester och dansare, kommer att uruppföras 18-19 november 2017 i Lunds Allhelgonakyrka och den 20 i Växjö Domkyrka av Yvonne Tuveson Rosenqvist sopran, Cecilia Nordqvist mezzosopran, Johan Bogren baryton, Växjö Domkyrkas Oratoriekör, Helgonakören, Allhelgona Motettkör, Barnkören Korinterna, Allhelgona Kammarorkester, Simone Höckner och David Törnqvist dansare. Sten-Inge Petersson dirigent.

Lördagen den 25 november firar Lunds Akademiska kör 90-års jubileum och Odeum 10-års jubileum dessa två storheter slår samman sina firande till en härlig 100-års fest. Till konserten, då detta skall firas, har LAK/ODEUM beställt ett körstycke av mig men text av Erik Axel Karldfeldt ”Psaltare och Lya” (Snabbt jagar stormen våra år). För uruppförandet står LAK under Cecilia Martin-Löf.

 

____________________

 

During the summer of 2017 my work the Luther psalm was performed by choir, percussion and organ as commissioned by Heidelberg Studentenkantorei, Jugend Kantorei Freiburg, Anette Fabritz (organ), Thomas Keemss (percussion). The work was initially performed on the 7th of July in Freiburg and it was performed once more on the 8th of July in Heidelberg with Christoph Andreas Schäfer as the conductor. This opus is now in print at Ed Ferrimontana in Stuttgart. The same choir and conductor will together with Orchester der Heiliggeistkirche Heidelberg, Janina Staub (soprano), Renée Morloc (mezzosoprano), Markus Lemke (baritone) perform my Requiem to lyrics by Sigbritt Ernald in Freiburg on the 25th of November and the day after (26/11).

 

I have had an exciting project together professor Karin Johansson where we have investigated the relation between composer and executor which has resulted in “5 thoughts on Buxtehudes music” for organ, initially performed the 29/8, in the church of Viken.

 

My Cantata to texts by the bishop of Lund between1638-1979, Peder Winstrup, 1605-1679, is now complete. The work has been composed for two soloists, choir and a small chamber ensemble. The lyrics have been translated into Swedish by Fil. Dr. Cajsa Sjöberg, Lund. The work will be initially performed on the 8th of October in the All Saints Church of Lund by the Chamber Choir of Malmö Collage of Music, soloists and musicians from the institution, led by Mats Paulson. The work will also be performed in Lund Cathedral at "Lund choir festival", Friday the 20th of October at 12.00 by the same ensemble responsible for the initial performance.

 

The same weekend, my work “Mosaic no 1” will be initially performed by Mattias Rodrick and the Akademiska Kör Ahus (Academic choir of Ahus conducted by Ole Faurschou on Saturday the 7th of October in Robe and on Sunday the 8th of October at 16.00 in Trinities Kirke, Frederica. The work will also be performed in the church of Höganäs on the 20th of januari -18 and in All Saints Church of Lund 21th of januari- this time with Mattias Rodrick and the Allhelgona Motett Choir, conducted by me.

 

Saturday the 28th of October, my work “Tubicinium academicum Lundense” as commissioned by Lund’s Studentsångsförening will be initially performed as homage the University of Lund 350years old for trumpet and male choir. The work will be initially performed by Håkan Hardenberger and Lund’s Studentsångsförening, conducted by Andreas Lönnqvist.

 

My next big project coming up is a church opera, commissioned by Lund parish, with Katharina von Bora in the lead. This thrilling woman, who was married to Martin Luther, will be well represented in the opera. Ylva Eggehorn will answer to the libretto. The initial performance will be on the 12th of November. Soloists include Katarina Lundborg (Katharina von Bora), Andreas Landin (Martin Luther), Kristina Hellgren (Elisabeth Creutziger), Johan Linderoth (Philipp Melanchthon) and Joachim Saxenborn (Caspar Creutziger). Saxenborn Singers and a cahmber orchestra will also participate. Ola Citron is the man responsible for directing and I will myself conduct the initial performance which will for the most part be in concert form.

 

The work with the Oratorio “Anrop i vår tid” for lyrics by Kerstin Hesslefors Persson is complete. The work, also commissioned by Lund parish, was composed for soprano-, mezzosoprano- and baritone solo, mixed choir, children´s choir, chamber orchestra and dancers, will be initially performed on the 18th and 19th of November 2017 in the All Saints Church of Lund and the 20th of November in the Cathedral of Växjö by Yvonne Tuvesson-Rosenqvist (soprano), Cecilia Nordqvist (mezzosoprano), Johan Bogren (baritone), Växjö Cathedral Oratorio choir, Helgonachoir, Allhelgona Motett Choir, Childrens choir “Korinterna”, Allhelgona Chamber orchestra, Simone Höckner and David Törnqvist as dancers and Sten-Inge Petersson as the conductor.

 

Saturday the 25th of November Lunds Akademiska kör (the Academic Choir of Lund) will celebrate their 90-years jubilee and Odeum its 10 years jubilee together in one giant 100year jubilee. For the concert where this will be celebrated LAK/ODEUM has commissioned a choir piece by me with lyrics by Erik Axel Karldfeldt “Psaltare och Lyra” (quickly the storm chases our years). The initial performance will be held by LAK, conducted by Cecilia Martin-Löf.

(translation Mira Isaksson)

 

Copyright © All Rights Reserved